چین کشوری تاثیر گذار در تجارت دنیا می باشد. از زمان بعد از انقلاب چین، که اژدهای کمونیسم مرد و سیاست های درهای باز سرلوحه کارگزاران دولتی و مردم گشت، دگرگونی غیر قابل تصوری در کشور چین اتفاق افتاد. چهره شهرها دگرگون شد، مردم آزادی خود را از سیطره حزب کمونیست چین احساس کرده و تجربه های جدیدی از این تغییر سیاست آموختند.

چین با سیاست های در حال تغییر

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن 20 به تندی تغییر یافت و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی شناخته می شود.

چین با سیاست های در حال تغییر

کشور چین بعد از انقلاب عظیمی که در آن رخ داد تصمیمش را برای پیشرفت گرفت و در این راه به موفقیت های فراوانی هم دست یافت.