کشوری که ما امروز چین می نامیم،در گذشته های دورچین نامیده نمی شد،بلکه سرزمینی وسیع با ده ها قبیله وپادشاهی ابتدایی بود که هرکدام نام خود را داشتند.

چین باستان تمدنی بسیار قدیمی دارد که پیشینه این تمدن به بیش از 7هزار سال پیش می‌رسد.
نخستین تمدن‌های چین در حاشیهٔ رودهای یانگ تسه و رود زرد شکل گرفت وانسانهایی در آنجا ساکن شدند.دوران اوج و شکوفایی این فرهنگ بین سالهای ۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰ پیش از میلاد بود.

تاریخ چین