در کشوربزرگ چین ازروزگاران گذشته ادیان متعددی وجود داشته که همچنان برخی ازاین ادیان در میان مردم رواج دارد.سه آیین کنفوسیوس، دائو و بودا به عنوان مهم ترین ادیان تاریخی چین به شمار می آیند، که همچنان بیشترین پیروان را درمیان مردم چینی دارند.

آیین بودایی یا بودیسم:این آیین ازهند و آسیای مرکزی از قرن چهارم بطور گسترده در این کشورتوسعه یافت و تدریجا به تاثیرگذارترین مذهب چین مبدل شد.

مذهب درچین