بنای کهکشان سوهو یک پروژه برای مرکز تفریحی، فروشگاهی و اداری میباشد که به سفارش کمپانی «سوهو» چین در پکن طراحی و اجرا گردیده است.

بنای کهکشان سوهو

بنای کهکشان سوهو با فضایی به وسعت 330 هزار مترمربع طراحی شده وطراح بنا توسط «زاها حدید»، معمار مشهوربوده است.

این پروژه کهکشان سوهو در مرکز شهر پکن با مساحت 330,000 متر مربع به سفارش کمپانی سوهو چین ساخته شد که شامل دفاتر، فروشگاه ها و مراکز تفریحی بوده است وجالب اینکه این بنا به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی شهری پکن مبدل شده است.

مجموعه کهکشان سوهو از ترکیب پنج حجم مرتبط تشکیل شده است که شبیه مجموعه ای ذوب شده است ولی ابه هم وصل میباشند و با پلهایی به یکدیگر ارتباط دارند.

بنای کهکشان سوهو

این بنا یکی از زیباییهای پکن محسوب میشود به کونه ای  که حیاط بزرگ داخلی در این پروژه بازتابی از معماری سنتی چینی بوده است.