در شانگهای چین، موزه ای است که به یاد یهودیان کشته شده در طول جنگ جهانی دوم بنا گردیدوبه نام موزه پناهندگان یهودی مشهور میباشد.

 موزه پناهندگان یهودی

 

طبق تاریخ شانگهای مقر سازمان جوانان یهودی بین سال 1937 و 1941 بوده است  و تنها کلان شهری در جهان بود که بیش از25 هزار پناهنده یهودی را در خود جای داد.
افراد پناهنده یهودی در اطراف و منطقه موزه کنونی آزادانه و مسالمت آمیز زندگی میکردند.البته درپایان جنگ جهانی دوم وتا دهه 1960 ، بسیاری ازآنها ازچین مهاجرنمودند ودرتمام نقاط جهان ساکن شدند ولی طبق گفته های برخی از آنها زندگی درشانگهای برای آن ها بسیار به یاد ماندنی وخاطره انگیزبود بطوریکه اغلب شانگهای را بهعنوان شهر دوم خود میدانستند و آن را "شانگهای یهودیان" نام نهاده بودند.

شانگهای - موزه پناهندگان یهودی


اگر به این موزهیروید خواهید دید که در آن کتیبه ها آثار فرهنگی بسیاری وجود دارد و در سال  1927  بعنوان  بزرگداشت مرحله ای از تاریخ که پناهندگان یهودی در شانگهای زندگی می کردندبنا گردید.البته  در سال 2008 این موزه مورد بازسازی قرار گرفت و دوباره بازگشایی شد.